کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15365 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15366 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15367 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 19615 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 19616 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19617 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19618 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19619 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19620 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19621 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19622 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19623 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 30