کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15