کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19703 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19704 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15