کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15381 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19705 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15