کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محلتحصیلاسفرورین)

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محلتحصیلاسفرورین)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19788 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محلتحصیلاسفرورین) قزوین حسابداری زن - مرد 15