کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15397 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15398 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15399 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15400 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19790 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19791 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19792 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19793 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19794 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 15