کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 19821 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15409 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15410 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19822 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19