کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15548 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15549 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20250 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20251 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20252 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20253 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20254 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20255 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20256 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20257 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی زن - مرد 15