کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20323 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20324 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20325 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20326 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20327 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 15