کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 20332 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15