کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری زن - مرد 15