کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد فین

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد فین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 20519 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد فین هرمزگان روانشناسی زن - مرد 15