کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد حسنآباد یاسوکند(کرانی)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)