کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی زیست شناسی - زیست دریا


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)