کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان استثنایی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)