کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مدیریت و بازرگانی دریایی - مناطق ویژه


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)