کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - مناطق محروم

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - مناطق محروم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - مناطق محروم 13151 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13152 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13153 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13154 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13155 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13156 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13157 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 1
تجربی - مناطق محروم 13158 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13416 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13417 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13418 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13419 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13420 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13421 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13422 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13423 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13424 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13487 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13488 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13489 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13490 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13425 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13426 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت و بازرسی گوشت مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13427 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13491 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13428 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13429 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13430 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13431 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13432 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 5
تجربی - مناطق محروم 13492 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13493 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13433 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13434 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13494 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13435 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13436 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13437 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13438 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13495 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13497 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13498 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت صنعتی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13499 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13439 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13440 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13500 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13501 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13502 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13441 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13442 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13504 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13505 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13506 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13507 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13508 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13443 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13444 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13445 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13509 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13510 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13511 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 2