کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی تولیدات گیاهی ـ گیاهان دارویی و معطر


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)