کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی منابع طبیعی ـ علوم و صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)