کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی - ماشین های کشاورزی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)