کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)