کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - نیمه متمرکز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - نیمه متمرکز 21825 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اطلاعات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21826 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اقتصادی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21827 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت بینالملل مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21828 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت نرم مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21829 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران پژوهشگری امنیت مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21831 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران حفاظت اطلاعات مرد 45
تجربی - نیمه متمرکز 21832 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران ضد تروریسم مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21833 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم سیاسی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21834 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم فنی امنیت مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21877 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21880 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21884 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مطالعات امنیتی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21881 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی مرد 120
تجربی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21830 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21653 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21654 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری زن 27
تجربی - نیمه متمرکز 21655 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 26
تجربی - نیمه متمرکز 21657 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21661 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21665 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 11
تجربی - نیمه متمرکز 21668 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21669 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21822 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21658 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21666 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21656 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21659 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21660 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21664 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21667 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 2
تجربی - نیمه متمرکز 21731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21732 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 13
تجربی - نیمه متمرکز 21733 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21734 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21735 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21736 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21737 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21739 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21740 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21741 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21742 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21743 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21752 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21753 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21754 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21755 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی بستان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21756 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21757 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21759 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21763 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21764 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن 3
تجربی - نیمه متمرکز 21765 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گرمسار) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گرمسار) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 29
تجربی - نیمه متمرکز 21779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21785 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21786 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21787 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21788 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21802 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21803 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 40
تجربی - نیمه متمرکز 21804 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21805 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21806 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21807 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21808 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21809 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21810 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21811 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21812 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21813 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21814 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21899 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21670 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21671 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21672 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21673 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21674 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21675 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت حرفهای زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21676 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21677 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21678 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21679 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21680 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21681 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21682 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21683 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21684 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21685 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21686 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21687 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21688 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21689 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21690 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21691 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21692 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21693 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21694 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21695 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21903 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردانی تکنسین سلامت دهان مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21696 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21697 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21698 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21699 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران کاردانی تکنسین سلامت دهان مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21700 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21701 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21702 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21703 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21704 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21705 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21706 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21707 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21708 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 40
تجربی - نیمه متمرکز 21709 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21710 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21711 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21712 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21713 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21714 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21715 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21716 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21717 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21718 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21719 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21720 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21721 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21722 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21723 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21724 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21725 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21726 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21727 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21728 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21729 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21730 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21815 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی مامایی زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21816 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی مامایی زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21817 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی مدارک پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21818 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی هوشبری زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21819 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21820 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21821 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21835 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21836 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21837 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 6
تجربی - نیمه متمرکز 21838 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21839 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن 18
تجربی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21841 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21842 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - نیمه متمرکز 21844 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21846 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21847 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21848 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21849 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21852 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 11
تجربی - نیمه متمرکز 21854 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 18
تجربی - نیمه متمرکز 21855 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21856 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21857 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21858 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21862 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21863 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21865 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21866 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21867 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 5
تجربی - نیمه متمرکز 21868 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 36
تجربی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 9
تجربی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21876 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21888 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21889 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21890 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21891 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21893 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21894 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21895 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2
تجربی - نیمه متمرکز 21896 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21882 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21883 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21897 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21898 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 2