کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)