کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)