کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سربیشه)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)