کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)