کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)