کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد عشق آباد


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)