کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)