کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)