کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی فیزیک - حالت جامد


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)