کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مهندسی هوانوردی - مراقبت پرواز


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)