کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)