کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فخر ایرانیان - گوگان آذرشهر


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)