کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)