کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی پردیس امام خمینی(ره) گرگان


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)