کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)