کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)