کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردانی علمی کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی ـ صنعت


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)