کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی زبان های خارجی - با آزمون

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی زبان های خارجی - با آزمون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12634 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان ایتالیایی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12635 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان چینی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12636 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان روسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12637 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات اردو زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12638 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12639 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12640 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات ژاپنی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12641 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12642 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان آلمانی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12643 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 55
زبان های خارجی - با آزمون 12644 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 48
زبان های خارجی - با آزمون 12645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 12
زبان های خارجی - با آزمون 12648 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12649 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12651 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 45
زبان های خارجی - با آزمون 12657 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12658 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12659 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12660 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12661 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12662 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 10
زبان های خارجی - با آزمون 12663 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12664 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12669 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 29
زبان های خارجی - با آزمون 12670 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 1
زبان های خارجی - با آزمون 12671 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12672 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12673 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12674 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12675 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان آلمانی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12676 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12677 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12678 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12679 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12680 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12681 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12682 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12683 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12684 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12685 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 45
زبان های خارجی - با آزمون 12686 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12687 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12688 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12689 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12690 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12691 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12692 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12693 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12694 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12695 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12696 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12697 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12698 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12699 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12700 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12701 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12702 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12703 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12704 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 27
زبان های خارجی - با آزمون 12705 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 27
زبان های خارجی - با آزمون 12706 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی زن - مرد 10
زبان های خارجی - با آزمون 12707 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12709 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12710 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12711 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 21
زبان های خارجی - با آزمون 12712 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 21
زبان های خارجی - با آزمون 12713 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 9
زبان های خارجی - با آزمون 12714 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 9
زبان های خارجی - با آزمون 12715 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12716 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12719 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12720 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 10
زبان های خارجی - با آزمون 12721 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 45
زبان های خارجی - با آزمون 12722 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 45
زبان های خارجی - با آزمون 12723 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12724 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12726 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12727 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12729 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن 25
زبان های خارجی - با آزمون 12730 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن 25
زبان های خارجی - با آزمون 12731 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12732 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12733 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12735 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12737 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12738 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 10
زبان های خارجی - با آزمون 12739 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12740 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12741 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12747 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12748 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12750 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12751 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 8
زبان های خارجی - با آزمون 12752 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12753 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 10
زبان های خارجی - با آزمون 12754 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12755 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی زن 35
زبان های خارجی - با آزمون 12756 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی زن 35
زبان های خارجی - با آزمون 12757 روزانه با آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن 40
زبان های خارجی - با آزمون 13023 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13029 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 13033 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13034 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13037 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13043 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 13047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی زن 50
زبان های خارجی - با آزمون 13055 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13063 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13080 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12813 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12827 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12828 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12836 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12838 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12839 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50