کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)