کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشتههای دارای تعهد به آموزش و پرورش)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)