کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)