کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی صرفا سوابق تحصیلی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)