کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی زبان های خارجی - مناطق محروم

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی زبان های خارجی - مناطق محروم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - مناطق محروم 13475 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 1
زبان های خارجی - مناطق محروم 13476 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 2
زبان های خارجی - مناطق محروم 13477 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 3
زبان های خارجی - مناطق محروم 13478 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 2
زبان های خارجی - مناطق محروم 13479 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 1
زبان های خارجی - مناطق محروم 13480 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 1
زبان های خارجی - مناطق محروم 13481 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 2
زبان های خارجی - مناطق محروم 13482 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی زن - مرد 2
زبان های خارجی - مناطق محروم 13483 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 2