کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - با آزمون

کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - با آزمون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12110 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - با آزمون 12111 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - با آزمون 12112 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12113 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن - مرد 50
هنر - با آزمون 12114 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12115 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12116 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12117 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12118 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12119 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12120 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12121 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12122 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12124 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12125 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12126 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12127 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران بازیگری زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12128 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12129 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12130 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران عکاسی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12131 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مجسمه سازی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12132 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران نقاشی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12133 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12134 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12135 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12136 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان طراحی صنعتی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12138 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 48
هنر - با آزمون 12139 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12140 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12141 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12142 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12143 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12144 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12145 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12146 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12148 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12149 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12150 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان نقاشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12151 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12152 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12153 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12154 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12155 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12156 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فرش زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12157 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12158 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12159 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن - مرد 7
هنر - با آزمون 12160 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12161 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12162 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12163 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12164 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فرش زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12165 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12166 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12167 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12168 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12169 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12170 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12171 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12172 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12173 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12174 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12175 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12176 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12177 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن - مرد 1
هنر - با آزمون 12178 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش زن - مرد 1
هنر - با آزمون 12179 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12180 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12181 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12182 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12183 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12188 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12189 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12190 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12191 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 24
هنر - با آزمون 12192 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12193 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس فرش زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12194 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 45
هنر - با آزمون 12195 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12196 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 14
هنر - با آزمون 12197 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12198 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12199 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12200 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12201 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12202 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12203 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12204 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12205 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12206 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12207 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12208 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12210 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی زن - مرد 50
هنر - با آزمون 12211 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12212 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12213 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12214 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12219 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12220 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12221 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12222 نوبت دوم با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12223 نوبت دوم با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12224 نوبت دوم با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12225 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12226 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن - مرد 7
هنر - با آزمون 12227 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12228 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12229 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12230 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 24
هنر - با آزمون 12231 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12232 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12233 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12234 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12235 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12236 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن - مرد 14
هنر - با آزمون 12237 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12238 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12239 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12240 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12241 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12242 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12243 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12244 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12245 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12246 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12247 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12248 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12249 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن - مرد 7
هنر - با آزمون 12250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12253 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12255 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12256 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12259 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12260 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 25
هنر - با آزمون 12261 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 25
هنر - با آزمون 12262 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 30
هنر - با آزمون 12263 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی مرد 35
هنر - با آزمون 12264 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 30
هنر - با آزمون 12265 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن 115
هنر - با آزمون 12268 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12269 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12270 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12271 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن - مرد 17
هنر - با آزمون 12272 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12273 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12274 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12275 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12276 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12277 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12278 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12279 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12280 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12281 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12282 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس کاردانی باستان شناسی زن - مرد 32
هنر - با آزمون 12283 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12284 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد نقاشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12285 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران ارتباط تصویری زن 34
هنر - با آزمون 12286 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران ارتباط تصویری زن 34
هنر - با آزمون 12388 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12389 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12390 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12399 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12400 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12401 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - با آزمون 12402 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12403 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12446 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما زن - مرد 100
هنر - با آزمون 12489 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12490 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60