کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشتههای آزاد)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)