کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)