کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - صرفا سوابق

کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - صرفا سوابق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12266 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش مرد 35
هنر - صرفا سوابق 12267 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی مرد 135
هنر - صرفا سوابق 12391 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12392 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12393 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12394 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12395 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12396 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12397 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12398 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12404 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12405 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12406 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12407 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد فرش زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12408 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12409 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12410 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12411 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12412 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12413 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12414 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12415 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12416 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12417 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12418 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12419 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12420 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12421 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12422 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12423 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12424 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12425 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12426 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12427 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12428 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12429 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12430 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12431 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12432 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12433 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12434 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12435 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12436 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی هنرهای تجسمی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12437 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12438 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12439 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12440 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12441 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12442 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز طراحی پارچه زن 60
هنر - صرفا سوابق 12443 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز هنر اسلامی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12444 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12445 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12447 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12448 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12449 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12450 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12451 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12452 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12453 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12454 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12455 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12456 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12457 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12458 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12459 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12460 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12461 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12462 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12463 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12464 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12465 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12466 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12467 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12469 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12470 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12471 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12472 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12473 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12474 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12475 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12476 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12477 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12478 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12479 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12480 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12481 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12482 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی باستان شناسی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12483 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12484 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12485 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12486 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12487 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12488 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12491 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12493 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12494 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12495 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12496 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12497 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12498 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12499 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12500 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12501 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12502 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین چاپ زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12503 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12504 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12505 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12506 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12507 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12508 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12509 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12510 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12511 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12512 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12513 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12514 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12515 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12516 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12517 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12518 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12519 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12520 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12521 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12522 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12523 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12524 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12525 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12526 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12287 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12288 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12289 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12290 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12291 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12292 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12293 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12294 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12295 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12296 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12297 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12298 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12299 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12300 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12302 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12303 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12304 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12305 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12306 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12307 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنرهای صناعی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12308 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12309 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12310 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12311 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12312 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12313 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12314 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12315 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12316 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12317 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12318 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12319 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12320 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12321 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12322 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12323 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12324 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12325 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12326 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12327 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12328 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12329 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12330 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12331 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12332 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12334 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12336 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12337 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12340 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12341 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12342 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12343 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12344 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12345 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12346 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس هنر اسلامی زن - مرد 140
هنر - صرفا سوابق 12351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12355 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12356 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12357 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12378 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12379 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12380 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12381 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12382 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12383 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12385 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12386 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12387 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنرهای صناعی زن - مرد 140