کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - مناطق محروم

کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - مناطق محروم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - مناطق محروم 13459 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز (محل تحصیل آموزشکده فرش هریس) آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن 1
هنر - مناطق محروم 13460 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه زن 1
هنر - مناطق محروم 13461 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 1
هنر - مناطق محروم 13462 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 1
هنر - مناطق محروم 13463 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13464 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی مرد 4
هنر - مناطق محروم 13465 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 2
هنر - مناطق محروم 13466 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13467 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13468 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس فرش زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13469 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13470 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13471 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13472 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13473 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی مرد 1
هنر - مناطق محروم 13474 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی مرد 1